הצטרפות לרשימת התפוצה

הנני מסכים/ה כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או במאגרי לקוחות של פסטיבל הקולנוע הגאה ו/או חברות בת בקבוצה ו/או מי מטעמן (להלן: “פסטיבל הקולנוע הגאה”).
ידוע לי ומוסכם עלי שהמידע ישמש את פסטיבל הקולנוע הגאה לצורך פעילותה ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת פסטיבל הקולנוע הגאה עשויים לעניין אותי באמצעות הודעה אלקטרונית. אם לא אהיה מעוניין/ת במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך לפסטיבל הקולנוע הגאה בכל עת.
כתובת המייל שלי:(אנא בדקו את תיקיית Promotions / קידומי מכירות – לאישור ההרשמה)